YouTube video

Koj tus menyuam puas ntshai mus txhaj koob tshuaj no?  Ua li tom qab txhaj koob tshuaj no tag lawm, puas mob rau cov menyuam thiab los yog muaj lwm yam kev tsis zoo rau lawv?  Tej yam koj thiab koj tus menyuam yuav tsum tau npaj ua ntej mus txhaj koob tshuaj no yog dabtsi?

Peb vam thiab cia siab hais tias, cov yeeb yaj kiab no yuav qhia tau lus zoo rau peb cov niamtxiv thiab metub menyuam txhua tus nyob hauv peb lub zejzog.

Sahan Journal daim yeeb yajkiab hais txog koob tshuaj tiv thaiv tus kabmob COVID-19 yog txhawb nqa los ntawm Ucare.

Sahan Journal is a nonprofit digital newsroom dedicated to reporting for immigrants and communities of color in Minnesota. Our diverse staff creates exceptional journalism: coverage that truly represents...