YouTube video

Koj puas muaj lus nug? Puas yog koj tseem nrhiav lus teb txog tej yam uas koj tau nyeem lossis hnov txog los ntawm cov phoojywg?

Qhia lawv tuaj rau ntawm peb nyob Sahan Journal es peb yuav nrhiav kom tau cov lus teb rau koj uas yog los ntawm cov kws txuj kev noj qab haus huv nyob rau peb lub zej zog.

Sahan Journal daim yeeb yajkiab hais txog koob tshuaj tiv thaiv tus kabmob COVID-19 yog txhawb nqa los ntawm Ucare.

Sahan Journal is a nonprofit digital newsroom dedicated to reporting for immigrants and communities of color in Minnesota. Our diverse staff creates exceptional journalism: coverage that truly represents...