To continue reading this article and others for free, please sign up for our newsletter.

Sahan Journal publishes deep, reported news for and with immigrants and communities of color—the kind of stories you won’t find anywhere else.

Unlock our in-depth reporting by signing up for our free newsletter.

Processing…
Success! You're on the list.
YouTube video

Koj nyuam qhua xav koob tshuaj tiv thaiv tus kabmob COVID19 puas yog? Nrog koj zoo siab.

Tabsi koj yuav tsum nco qab ntsoov xyuam xim 2 -3 yam,. Tejzaum koob tshuaj ntawv yuav ua rau koj tsis tshua xi neeg me ntsi rau 1-2 hnub. Txawm xav koob tshuaj lawm los, koj yuav tau xyuam xi kev mus los thiaj li pab tau koj, koj tsev neeg thiab koj lub zejzog kom nyob nyab xeeb.

Hauv daim yeeb yaj kiab no, peb yuav qhia koj ib kauj ruam zuj zu hais txog tia tom qab xav koob tshuaj tiv taiv tus kabmob lawm nws yuav zoo li cas?

Sahan Journal daim yeeb yajkiab hais txog koob tshuaj tiv thaiv tus kabmob COVID-19 yog txhawb nqa los ntawm Ucare.

Sahan Journal is a nonprofit digital newsroom dedicated to reporting for immigrants and communities of color in Minnesota. Our diverse staff creates exceptional journalism: coverage that truly represents...