Cov tib neeg uas tau nyiaj tsawg muaj feem cuv npe rau kev pab them nqi tsev, tsis hais seb yog cov neeg muaj hom ntaub ntawv nyob tebchaws no licas li.

Sahan Journal muaj xovxwm uas ntseeg tau thiab tseem hais txog peb cov pejxeem tshiab nyob hauv Minnesota no. Yog xav tau xovxwm xa ua email txhua lispiam txog peb cov lus qhia tawm, sau npe txais peb tsab ntawv xovxwm.

Processing…
Success! You're on the list.

Twm cov lus no hauv Somali, Spanish, los Askiv.

Pib hnub no, Lub Plaub Hlis Tim 22, lus nroog Minneapolis pib txais cov ntaub ntawv thov pab rau qhov kev pabcuam them nqi tsev xauj hu ua emergency rental program uas yog tsim los pab cov tib neeg tau nyiaj tsawg uas raug kev kub ntxhov los ntawm tus COVID-19.

Tom qab raug hais heev los ntawm ntau pab pawg neeg uas saib kev ncaj ncees, lub nroog tau tshaj tawm txog kev npaj $5 lab Gap Funding thaum lub hlis no tau pib. Qhov nyiaj, uas lub nroog tau hais tias yog tsim rau cov neeg uas tsis muaj feem tau kev pab los ntawm lub xeev lossis tseemfwv, faib tau thajtsam li $3 lab los pab cov tib neeg them nqi tsev thiab $2 lab ua nyiaj txais rau tej lagluam me. 

Kev tuaj nyob tebchaws lossis cov ntaub ntawv nyob tebchaws tsis yog tej yam uas yuav muab txiav txim seb tus neeg ua ntaub ntawv thov puas muaj feem xyuam tau kev pab. 

Lub nroog twb pib txais ntaub ntawv thov pab rau kev pab them nqi tsev txij 9 teev sawv ntxov hnub Wednesday thiab yuav txais ntxiv mus txog rau thaum tavsu Lub Plaub Hlis Tim 27. Txhua daim ntawv thov pab ua tiav yuav muab ib tug zaus thiab coj los txiav txim xav raws tus zauv uas tis rau ntawd, Asad Aliweyd tau hais qhia, uas yog tus tswv tsim thiab thawj coj ntawm Minneapolis lub New American Development Center. 

Lub Center, nrog rau lub Cumunidades Latinas Unidas en Servicio, CAPI USA, NorthPoint Health and Wellness, lub YMCA, thiab Catholic Charities tabtom los sib koom tes nrog lub nroog los pab tib neeg ua ntaub ntawv thov thiab txheeb xyuas cov ntaub ntawv, Alyweyd tau hais.

“Peb cov zej zog yuavtsum ua ntaub thov thiab txais cov kev pab, vim feem coob yeej muaj feem tau txais,” nws tau hais, thiab ntxiv hais tias nws tau txais ntau tsab xovtooj los ntawm cov tib neeg nyob tsev xauj uas xav tau kev pab txij thaum lawv nthuav tawm txog txoj kev pabcuam tau pib los. 

Kuv puas muaj feem xyuam tau?

Txhua tus tib neeg nyob Minneapolis uas khwv tau 30 feem pua lossis tsawg dua ntawm tus nyiaj cheebtsam ntawd, thiab tau poob ib feem nyiaj vim yog COVID-19, tejzaum yuav muaj feem tau txais qhov kev pab them nqi tsev los ntawm qhov Emergency Housing Assistance. Lub nroog lub vassab yeej qhia cov txheej teev nyiaj  raws li cov tib neeg nyob hauv lub tsev. 

Cov tib neeg uas khwv tau 50 feem pua lossis tsawg dua ntawm tus nyiaj cheebtsam nrab thiab es muaj menyuam kawm ntawv hauv Minneapolis Public Schools cov tsev kawm ntawv theem qis, kuj ua ntaub ntawv thov tau kev pabcuam los ntawm qhov hu ua Stable Homes Stable Schools. Lub nroog tabtom nthuav dav qhov kev pabcuam tshaj li $1 lab los pab cov tsev neeg uas muaj kev nyuaj them nqi tsev vim txoj kev kub ntxhov. 

Cov nyiaj pab tsis pub dhua “Emergency Housing Assistance Program” yog teev raws cov nyiaj ntawm lub U.S. Department of Housing and Urban Development rau cov tsev neeg uas tau nyiaj-tsawg. Yog muab xam raws 30 feem pua los ntawm tus nyiaj cheebtsam nruab nrab.

Pestsawg tus neeg nyob hauv lub tsevQhov nyiaj tsis pub dhau
1$21,720
2$24,840
3$27,930
4$31,020
5$33,510
6$36,000
7$38,490
8$40,950

Kuv yuav txais nyiaj ntau npaum licas?

Cov neeg ua ntaub ntawv thov muaj feem txais tau mus txog $1,500, uas lub nroog yuav them ncaj nraim mus rau cov tswv tsev lossis tuam txhab nuj nqis vaj tse. Yog muaj “xwmtxheej tshwmsim hnyav,” cov tib neeg ua ntaub ntawv thov tej zaum yuav thov tau mus txog $2,000 thiab, raws li cov lus hais hauv lub nroog lub vassab.

Kuv ua ntaub ntawv thov licas?

Pib hnub no thaum 9 teev sawv ntxov, mus txog tavsu Lub Plaub Hlis Tim 27, koj mus ua ntaub ntawv thov hauv lub nroog lub vassab. Cov ntaub ntawv thov pab muaj ua lus English, Spanish, Hmong, Somali, thiab Oromo. Yog ua ntaub ntawv thov hauv vassab tsis tau, cov tib neeg hu tau mus rau qhov Tenant Resource Center ntawm 612-302-3129 thiab tso lus kaw cia nrog lawv lub npe thiab chaw nyob. Ib tug tib neeg ntawm ib pab pawg koom tes ua haujlwm mam li hu rov qab tuaj pab lis cov ntaub ntawv kom tiav hauv xov tooj, uas tsis pub dhau peb hnub. 

Kuv yuavtsum muaj ntaub ntawv dabtsi?

Cov tib neeg ua ntaub ntawv thov yuavtsum muaj cov ntaub ntawv no nyob ze tes:

  • Lawv cov nyiaj tsev neeg tau txhua xyoo (ua ntej txiav se) rau Lub Tsib Hlis 2019 mus txog Lub Pluab Hlis 2020.
  • Lawv cov nyiaj tsev neeg tau txhua hli (ua ntej txiav se)
  • Cov nyiaj lawv poob vim yog COVID-19
  • Cov nyiaj xav tau los mus them cov nqi tsev
  • Yog ua ntaub ntawv thov rau qhov kev pabcuam Stable Homes Stable schools, cov tib neeg ua ntaub ntawv thov yuavtsum qhia seb muaj pestsawg tus menyuam kawm ntawv hauv Minneapolis cov tsev kawm ntawv theem qis thiab cov tsev kawm ntawv cov npe. 

This article has been translated into Hmong by Bee Vang-Moua, director of Hmong Program at the University of Minnesota. It has been edited and verified by Kazoua Yang of KZ Interpreting, LLC.