An inspirational message is written on steps in St. Paul's Summit Hill neighborhood on April 19, 2020. Christine T. Nguyen | MPR News

Sahan Journal muaj xovxwm uas ntseeg tau thiab tseem hais txog peb cov pejxeem tshiab nyob hauv Minnesota no. Yog xav tau xovxwm xa ua email txhua lispiam txog peb cov lus qhia tawm, sau npe txais peb tsab ntawv xovxwm.

Processing…
Success! You're on the list.

Twm cov lus no hauv Somali, Spanish, los Askiv.

Gov. Tim Walz txo mentsis cov kev tswj txog kev nyob sib ze uas tau tso tawm los kom txoj kev sib kis kabmob COVID-19 qeeb zog.

Tsab cai “Minnesota Nyob Nyabxeeb” los hloov nws tsab cai nyob-hauv-tsev, uas xaus rau lub Tsib Hlis Tim 18.

Ntawm tsab cai tshiab no, yuav pub cov lagluam muag khoom siv rov qab qhib nrog rau kev txwv kom neeg tsawg thiab cov kev tuaj sib ntsauv uas muaj txog 10 leej lossis tsawg dua, nrog rau chaw teev hawm, yuav rov muaj cai ua tau dua lawm.

Kev txwv rau cov lab noj mov, tsev haus dej haus cawv, tsev saib yeebyam, tsev dov pob “bowling” thiab lwm cov chaw uas neeg nyiam tuaj koom coob coob yuav nyob li qub tsis hloov.

Cov lagluam twg yuav rov qhib?

Cov khw muag khoom siv, khw loj thiab lwm hom lagluam muaj feem rov qhib tau rau kev tuaj yuav khoom yog tias lawv muaj kev ua raws qhov nyob sib nrug rau tej neeg ua haujlwm thiab cov neeg tuaj yuav khoom thiab lawv tsuas qhib txog 50 feem pua ntawm kev lagluam xwb. 

Kuv puas yuav mus noj mov tau hauv lub lab noj mov lossis mus tau tom chaw fwv ib ce?

Tsis tau. Cov tsev haus dej haus cawv thiab chaw fwv ib ce tseem raug kaw. Cov lab noj mov tsuas yog pub yuav nqa tawm xwb.

Kuv puas yuav mus txiav tau plaubhau?

Tsis tau. Cov chaw txiav plaubhau tsuas muaj cai muag khoom siv rau tib neeg tuaj nqa tiamsis tsis muaj cai qhib txiav plaubhau hauv lub chaw.

Cov lab noj mov thiab chaw txiav plaubhau yuav rov qhib rau thaum twg?

Walz tau txib kom nws cov neeg khiav dejnum tawm tswvyim nrhiav kev qhib kom muaj kev nyabxeeb rau cov chaw haus dej haus cawv, lab noj mov, thiab chaw txiav plaubhau pib rau lub Rau Hli Tim 1. Nws vam thiab cia siab tias yuav muaj txheej txheem ua raws thaum txog lub Tsib Hlis Tim 20.  

Puas pub neeg tuaj nyob sau uas ib pawg?

Tau, tiamsis muaj kev txwv kom tuaj tsawg. Cov pab pawg tuaj sib ntsauv 10 leej lossis tsawg dua, nrog rau chaw teev hawm, yuav rov muaj cai ua tau dua lawm. Tib neeg tseem yuavtsum tau nyob sib nrug li 6 taw deb ntawm lwm tus.

Qhov no puas hloov ib yam dabtsi rau cov tsev kawm ntawv rau lub xyoo no?

Tsis hloov. Kev kawm sib nrug deb yuav muaj mus kom txog thaum lub xyoo kawm ntawv 2019-2020 xaus. 

Kuv puas yuavtsum looj lub npog qhovncauj thaum tawm rau zejzog sab nraud? Lossis nyob 6 taw nrug deb ntawm lwm cov neeg?

Txawm nws tshaj tawm txog txoj kev xaus tsab cai nyob-hauv-tsev los, nws yeej thov kom cov tib neeg hauv Minnesota coj kom ntse rau kev nyabxeeb. Nws hais tias yeej xav kom tib neeg ua haujlwm hauv tsev yog tias ua tau, looj lub npog qhovncauj, nyob sib nrug li 6 taw deb lwm tus txawm tias muaj 10 leej los tsawg dua thiab mus kuaj yog tias koj muaj cov tsos mob ntawm tus COVID-19.

Kuv qhov chaw haujlwm tabtom rov qhib lawm tiamsis kuv tsis xav tias muaj kev nyabxeeb. Kuv puas yuavtsum txhawj txog kev raug teebmeem lossis kev poob haujlwm?

Walz tau tso tawm ib tsab cai txwv tsis pub tsim teebmeem rau cov neeg ua haujlwm uas xav tias lawv lub chaw haujlwm tsis muaj kev nyabxeeb. Tsab cai hais tias cov neeg ua haujlwm muaj feem tau txais nyiaj poob haujlwm, yog lawv xav tias lawv yuav muaj feem kis tau COVID-19.

“Peb yuavtsum totaub tias yeej yuav muaj tej lub sijhawm uas tib neeg yuav hais tau tias kuv tsis ntseeg tias kuv lub khw muaj kev nyabxeeb lossis tsis ua tsis raws li kev cai, peb xav kom lawv ua tau li no,” Walz tau hais qhia rau cov kws xovxwm. 

Yuav ua licas yog tias cia li muaj coob leej kis tau tus mob tuaj? Cov cai tswj puas yuav rov qab los dua?

Walz tau hais tias kev qhib cov lagluam no muaj feem yuav rov qab sib kis tus COVID-19 ntau tshaj qub rau Minnesota, thiab yog nws yuavtsum tau rov kaw cov lagluam dua ces nws yuav ua raws li ntawd.