Governor Tim Walz pictured in 2020. Credit: Evan Frost | MPR News

Sahan Journal muaj xovxwm uas ntseeg tau thiab tseem hais txog peb cov pejxeem tshiab nyob hauv Minnesota no. Yog xav tau xovxwm xa ua email txhua lispiam txog peb cov lus qhia tawm, sau npe txais peb tsab ntawv xovxwm.

Processing…
Success! You're on the list.

Twm cov lus no hauv Somali, Spanish, los Askiv.

Minnesota samsim pib tig mus rau ib txoj kev tshiab hais txog kev kub ntxhov ntawm tus kabmob coronavirus – yog ib txoj kev uas tsis siv zog tswj kom tau tus kabmob npaum li yav dhau los. 

Gov. Tim Walz yuav tso nws tsab cai nyob-hauv-tsev xaus rau hnub Sunday thaum tsaus ntuj, uas yuav tsis ntxiv sijhawm rau kom pab tau kev kis tus kabmob COVID-19 no kom qeeb lawm. Pib hnub Monday, yuav rov pub cov lagluam muag khoom siv rov qhib tau tiamsis yuavtsum tswj kom neeg tsawg thiab cov kev tuaj sib ntsauv uas muaj txog 10 leej lossis tsawg dua, nrog rau chaw teev hawm, yuav rov muaj cai ua tau dua lawm.

Tus nom tswv coj lub xeev tau tshaj tawm ua lus xovxwm rau lub xeev rau hnub Wednesday thaum tsaus ntuj. Tom qab hais lus tshaj tawm tag, nws tau lees rau cov kws xovxwm tias nws txoj kev txiav txim siab no yog ib txoj kev twv ntxhias txog tib neeg cov xeebceem coj thiab txog txoj kev uas tus kabmob no yuav tsis kis ceev heev. 

“Qhov no yuav muaj feem mus taus zoo lossis tsis zoo,” Walz tau hais. “Tib neeg yuav muaj feem tsis raug mus tom tsev kho mob lossis yuav raug mus.”

Kev txwv rau cov lab noj mov, tsev haus dej haus cawv, tsev saib yeebyam, tsev dov pob “bowling” thiab lwm cov chaw uas neeg nyiam  tuaj koom coob coob yuav nyob li qub, tsis hloov.

“Peb tsis yog yuav zoo li nta teeb es txhua yam yuav cia li rov mus zoo li qub dua,” Walz tau hais ua lus tshaj tawm. 

Tus nom tswv DFL coj lub xeev txwv tsis tso cai rau cov lab noj mov qhib cia tib neeg tuaj zaum noj mov rau lub sijhawm no, cia tuaj tuaj yuav nqa mus li qub xwb. Nws tau hais tias nws twb kom nws cov neeg khiav dejnum npaj ib txoj kev rau lub lispiam tom ntej no hais txog kev qhib kom “txwv neeg coob thiab muaj kev nyabxeeb” rau cov tsev haus dej haus cawv, lab noj mov thiab lwm cov chaw txais qhua rau Lub Rau Hli Tim 1. 

Thaum lawv rov qab qhib dua, cov chaw ntawd muaj feem yuav raug txwv tsis pub neeg coob. Walz kuj tau hais tias nws twb sau npe rau ib tsab cai txhawb nqa kom tib neeg txhob ntshai qhia lawv cov kev txhawj xeeb tom haujlwm es tsis muaj kev ntxub ntxaug lossis raug teebmeem rau lawv tus kheej. 

Nws kuj zoo ib yam rau tej chaw txiav plaubhau, chaw fwv ib ce thiab lwm cov chaw uas tseem qhib txais tsis tau qhua txij lub Peb Hlis Ntuj los. Cov chaw txiav plaubhau muaj cai muag khoom siv rau tib neeg tuaj nqa tiamsis tsis muaj cai qhib txaiv plaubhau rau hauv lub chaw. 

Muaj ob peb yam hloov uas tsim nyog paub txog tias ua tau lawm, yog tias tib neeg ua raws txoj cai nyob sib nrug thiab tuaj sib koom:

  • Cov tsev  neeg muaj cai mus pw havzoov rau ib qho chaw, uas tsis yog cov chaw tsim rau neeg coob tuaj pw. Cov chaw ntiav thiab nom tswv tsim tuaj pw uasi tseem kaw tsis pub neeg tuaj. Cov chaw mus nyob lub caij ntuj so qhib lawm tiamsis txwv tsis pub rau cov chaw mus nyob pw.
  • Tej yam me uas yog  ib-tauj-ib leeg lossis ib-tauj-ob leeg xws li kawm nuv ntses, yos noog, lossis kawm fwv ib ce rov pib tau lawm. 
  • Kev sib xeem txuj nraum zoov, sib tw, xyaum, thiab lwm hom kislas uas nyob tau sib nrug. 

Nyob rau nws cov lus tshaj tawm hmo Wednesday, Walz tau qhuas txog cov tib neeg hauv Minnesota tias lawv tau uv dhau ob lub hlis los no lawm, thiab nws hais tias tsab cai nyob-hauv-tsev uas txwv cov tib neeg hauv Minnesota ntawm kev sib sau mus rau tej chaw muaj neeg coob kuj tau pab kom tus kabmob txhob kis mus deb, uas tau cawm txhiab leej neeg txoj sia thiab ncua tau sijhawm rau xeev Minnesota kom npaj tau tej khoom siv kho kev noj qab haus huv thiab npaj tau los rau lub sijhawm cov tsev kho mob yuav muaj neeg mob coob los ntawm tus COVID-19.

Nws lees tias qhov ua no yeej raug txhiab leej neeg hauv Minnesota tau poob lawv cov  haujlwm hauv khw muag khoom siv, chaw tos txais qhua thiab lwm cov chaw uas raug kaw lawm.  

Txawm nws tshaj tawm txog txoj kev xaus tsab cai nyob-hauv-tsev los, nws yeej thov kom cov tib neeg hauv Minnesota coj kom ntse rau kev nyabxeeb. Nws hais tias yeej xav kom tib neeg ua haujlwm hauv tsev yog tias ua tau, looj lub npog qhovncauj, nyob sib nrug li 6 taw deb lwm tus txawm tias muaj 10 leej los tsawg dua thiab mus kuaj yog tias koj muaj cov tsos mob ntawm tus COVID-19.

“Peb yeej tseem nyob rau lub nruab plawv ntawm txoj kev kub ntxhov no thiab qhov no yuav ntxeev mus rau txoj kev phem sai los yeej tau,” nws tau hais. Lub homphiaj, nws hais ntxiv, yog kom txoj kev sib kis tus kabmob no tsuas yog ncu me me xwb tsis yog npau loj tuaj.