Daim duab uas CDC kos ntawm nos qhia hais tias tus kab mov tshiab coronavirus, lossis COVID-19, zoo li cas. Credit: Daim duab no yog pub siv los ntawm CDC.

Yam kabmob tshiab coronavirus, lossis COVID-19, pib kis thoob tebchaws America lawm, thiab txog Minnesota lawm. Koj puas muaj lus noog txog coronavirus? Siv daim ntawv no xa tuaj rau peb, es peb mam teb li peb teb tau.

Twm cov lus no hauv Somali, Spanish, los Askiv.

Coronavirus yog dabtsi?

Kab mob coronavirus yog ib hom kabmob “virus” ua neeg thiab tsiaj mob tau. Yam mob tshiab no hu ua COVID-19 thiab pib tshwm hauv lub zos Wuhan, nyob rau hauv Suav Teb. Cov neeg ua mob COVID-19 muaj mob xws lis hnoos thiab txog siav. Tej tug kuj mob hauj sim tiam sis tej tug kuj mob hnyav. Tsis tag li, CDC (ua yog lub koom haum thoob teb chaws Amelikas ua tiv thaiv kab mob thiab pab tswj mob rau cov peej xeem) hais tias cov neeg no tej zaum kuj kub tob hau, mob ib ce, mob tob hau, mob qa, thiab kuj raws plab.

COVID-19 kis tau li cas?

Neeg sib kis tau tus mob no yog lawv nyob sib ze, li ntawm 6 fij. Thaum tu neeg ua mob ntawv hnoos los txham, cov kua ntswg los qaub ncaug nkag tau rau cov qhov ncauj thiab taub ntswg ntawm cov uas nyob ze nws. Cov laus thiab cov neeg ua muaj mob lwm yam yog cov uas yuav mob hnyav tshaj yog lawv kis tau tus mob no.

Kuv tiv thaiv tau kuv tus kheej thiab lwm tus li cas?

Cov nov tswv noj qab hau huv xav kom koj nyob tsev yog koj muaj mob. Tom qab koj hnoos, txham, los tshuab ntswg, CDC xav kom koj ntxuav tej nrog xuab npum thiab dej li ntawm 20 xis nkoos. Nrug deb ntawm cov neeg uas muaj mob. Txhob kov koj ntsej muag yog koj tes tsis huv.

YouTube video

Thaum twg kuv yuav tsum mus ntsib tus thaj maum?

Yog koj pib mob xws li koj kub taub hau, hnoos, thiab txog siav es tsis paub seb puas yog COVID-19, hu mus cuag thaj maum seb koj puas muaj tus mob no. Ceev faj hais tias yuav siv li 2 hnub mus rau 14 hnub tom qab yuv kis tau tub mob es yus mam li pib hnov lub cev txawv. Yog koj niam qhuav mus rau cov teb chaws uas muaj yam mob no es rov qab lov tsis tau rhau 14 hnub, tej zaum koj yuav tsum mus kuaj seb puas yog koj kis tau tus mob no.

Lub koob haum uas saib txog peej xeem kev noj qab haus huv hauv Minnesota (MDH) xav li cas txog cov sij hawm thaum ib pab neeg sib ntsauv ua kev?

MDH yeev xav kom cov neeg ncua los txhob muaj cov koom txoos ua yuav muaj tshaj li 250 tus neeg xws li cov concert hu nkauj, rooj sib tham, menyuam ua yeeb yam nram tsev kawm ntawv, thiab cov koom txoos ua mus saib neeg ntaus kis las. Rau cov koom txoos uas yuav tsis muaj neeg ntau npaum ntawv los MDH kuj xav tiaj yuav tsum ncua los txhob muaj cov koom txoos yog cov neeg sib cais tsis tau 6 fij ntawm lwm tus neeg xws li cov auditorium, cov hoob, thiab cov tsev xoj ua koom txoos.

Yog li ntawv, ntau qhov chaw twb hais tias lawv yuav tsis muaj lawv cov koom txoos lawm. Lub tsev kawm ntawv qib siab University of Minnesota twb tsis cia lawv cov menyuam lub xiv mus sib ntsib hauv hoob lawm. 

Luv vas thiv March 15, Governor Tim Walz tau tshaj tawm hais tias tag nrho cov tsev kawm ntawv qib K-12 rau xeev Minnesota yuav tsum kaw pib March 18 txog March 27, vim tias yam kam mob no kis thoob tebchaw lawm.

This article has been translated into Hmong by Dr. Shary Vang, a St. Paul physician at HealthPartners.

Sahan Journal’s health coverage is supported in part by a generous gift from Delta Dental of Minnesota.

Yam kabmob tshiab coronavirus, lossis COVID-19, pib kis thoob tebchaws America lawm, thiab txog Minnesota lawm. Koj puas muaj lus noog txog coronavirus? Siv daim ntawv no xa tuaj rau peb, es peb mam teb li peb teb tau.

Twm cov lus no hauv Somali, Spanish, los Askiv.

Mukhtar Ibrahim is the founding publisher and CEO of Sahan Journal. He previously worked as a staff writer for the Star Tribune and Minnesota Public Radio News. He has also written for the St. Paul...