Julie Blaha, nyob sab laug, thiab Ryan Wilson. Credit: MPR News

This story comes to you from MPR News through a partnership with Sahan Journal.

Lub koom txoos sib tw raug tswj xyuas rau xeev tus neeg ntsuas nyiaj txiag yog DFL tus neeg tseem tuav txoj hauj lwm Julie Blaha thiab GOP tus sib tw nrog Ryan Wilson nyob hauv Maple Grove. Kev xaiv thaum ntxov lub Cuaj Hli Ntuj pom tias nkawd ob leeg puav leej sib tw ze kawg uas Blaha yeej raws ib teeb.

Dab tsi, thov qhia, Xeev Tus Neeg Ntsuas Nyiaj Txiag ua dab tsi? “Lub Chaw Khiav Dej Num ntawm State Auditor (Xeev Tus Neeg Ntsuas Nyiaj Txiag) kav xyuas cov nom tswv hauv xeev txoj kev siv nyiaj txiag hauv Minnesota los ntawm cov kev ntsuam xyuas nom tswv cov ntaub ntawv nyiaj txiag thiab kev nrog xyuas cov ntaub ntawv, cov ntawv teev ncauj lus, cov ntawv ceeb toom thiab cov ntawv ceeb toom kev tsis txaus siab rau lub chaw khiav dej num,” raws li lub koom haum qhov vas sab. Lub Chaw Khiav Dej Num yuav ntsuas cov ntaub ntawv nyiaj txiag ntawm cov nom tswv hauv xeev uas yog lub hauv paus ntawm kev ceeb toom xwm txheej rau.

Tus kws ntsuas nyiaj txiag puav leej sawv cev rau pej xeem huab hwm uas txuam nrog cov xwm txheej xws li cov kev tso peev, kev tsim lag luam, vaj tse nyob thiab cov nyiaj laus.

Blaha, tus neeg uas kawm ntawv qib siab tiav ntawm St. Cloud State University thiab kawm tiav qib master hauv fab Kev Kawm Ntawv ntawm St. Mary lub Tuam Tsev Qib Siab hauv Minnesota, ua ib tug xib fwb qhia kev ntsuas zauv rau qib nruab nrab. Nws nce mus ua tus tswj cov xib fwb lub koom haum, Anoka-Hennepin Education Minnesota. Tom qab ntawd, Blaha tau ua thawj tug poj niam tuav nyiaj txiag rau Minnesota AFL-CIO uas muaj 300,000-tus tswv cuab. Nws raug xaiv ua tus kws ntsuas nyiaj txiag thaum 2018, uas yeej kev sib tw nrog tus Republican Pam Myhra raws 6 teeb.

Hauv nws qhov vas sab txog koom txoos sib tw, Blaha teev tias nws tau nce nyiaj txiag pab kom rov tau cov hauj lwm uas plam tau ntev tshaj 15 lub xyoo, rov teeb tsa kev sib raug zoo thoob plaws lub xeev nrog rau cov cheeb tsam zos me thiab cheem txoj kev yuav tau ntiav kev ntsuas lub xeev cov hauj lwm tseem ceeb.

Wilson yog tus neeg nrhiav tau thiab tus CEO dhau los ntawm Symbios Clinical, ib lub lag luam tsim khoom kho mob nyob rau hauv Blaine. Tom qab ntawd nws kawm ntawv tiav keej thib ib hauv nws qib ntawm Mitchell Hamline School of Law. Ntau cov chaw tshaj xov xwm tau hais tias Wilson yog ib tug kws lij choj fab txhooj cai teb chaws. Thaum 2020 nws tau koom nrog Cov Kws LIj Choj rau Trump tam ib tug neeg pab dag zog pub dawb saib xyuas Hnub Xaiv Tsa. Nws puav leej kawm tiav qib MBA ntawm Tuam Tsev Qib Siab hauv Minnesota Carlson School of Management. Wilson yeej muaj txij nkawm thiab tsib tug me nyuam.

Wilson hais tias nws xav coj “tswv yim lag luam khwv tau nyiaj txiag tiag” los rau hauv lub Chaw Khiav Dej Num.

Ob tog neeg sib tw me — Tim Davis nrog Legal Marijuana Now Party (Tog Neeg Txhawb Kev Tso Cai Siv Xas Tam Sim No) thiab Will Finn nrog Grassroots-Legalize Cannabis Party of Minnesota (Cov Koom Haum Pib Sawv Tshiab-Pawg Neeg Txhawb Kev Tso Cai Siv Tshuaj Xas hauv Minnesota), uas Minnesota Reformer (Minnesota Tus Neeg Kho Hloov Tshiab) tau ceeb toom tias Kevin Finander — puav leej sib tw. MPR News tsis tau ntxiv cov ncauj lus no los ntawm ib tog twg ua ncauj lus qhib rau pej xeem paub txog ib tog twg txoj kev txhawb.

Cov ntsiab lus tseem ceeb

Ntawm no yog cov uas ib tug neeg sib tw twg txhawb rau ntawm cov xwm txheej uas tshwm sim muaj ua yam tseem ceeb tshaj plaws hauv txoj kev sib tw no:

Kev pom tshab

Wilson tau hais tias nws sib tw ua txoj hauj lwm kws ntsuas nyiaj txiag vim yog “cov kev ceeb toom tsis ntev los txog kev tub sab tub nyiaj hauv Minnesota cov kev pab ruaj ntseg thiab kev tswj cov nyiaj txiag loj tsis yog,” raws li nws qhov vas sab txog koom txoos sib tw. Kev pom tshab thiab kev lees paub luag num ntawm nom tswv tau yog yam “kev poob rov qab tsis zoo” hauv cov xyoo tsis ntev los, nws tau hais ntxiv.

Wilson iab liam Blaha rau qee cov lus paj lus cuag txog kev siv nyiaj txiag tsis yog hauv lub xeev keeb lwm, nrog rau FBI txoj kev tshawb fawb lub koom haum tsis khwv muaj nyiaj uas ploj tam sim no lawm, Feeding Our Future. Txog niaj hnub no, 49 tus neeg raug nplua cov txim txuam rau txoj kev nyiag qhov $250 vam nyiaj muaj khoom noj khoom haus pab rau thaum muaj COVID-19.

Blaha hais tias Xeev Tus Neeg Ntsuas Nyiaj lub Chaw Khiav Dej Num tsis muaj txoj luag num saib xyuas txog cov lus paj lus cua. “Ryan Wilson siv sij hawm los tham txog cov xwm uas nom tswv Legislative Tus Neeg Ntsuas Nyiaj Txiag tau muab xyuas ntau heev tshaj lub Chaw Khiav Dej Num uas nws tab tom khiav rau tam sim no,” nws tau hais rau MRP.

“Txawm tias yeej tau faj seeb rau nws ntau zau hais tias lub Department of Education (Tuam Tsev Tswj Kev Qhia Ntawv) qhov xwm txheej txog Feeding Our Future … yog saib xyuas los ntawm OLA lub (Legislature Auditor (Tus Neeg Ntsuas Nyiaj Txiag) Lub Chaw Khiav Dej Num) tam xeev cov koom haum, los nws yeej tseem hais tas zog tias Xeev Tus Neeg Ntsuas Nyiaj Txiag yog ib tug tau ua txhaum qees,” Blaha tau hais tseg.

Wilson tau hais tias yog nws raug xaiv, nws yuav xyuas kom teb tau cov lus nug rau laj mej pej xeem txog cov nyiaj txiag mus rau qhov twg lawm.

Blaha tau hais hauv nws qhov vas sab txog koom txoos sib tw tias, “Kuv saib xyuas ze li $60 billion nyiaj hauv nom tswv txoj kev siv, feem ntau yog qib kev siv hauv xeev. Txoj kev saib xyuas ntawd yog muaj: Cov kev ntsuam xyuas, xws li cov kev ntsuas nyiaj txiag thiab kev tshawb fawb, kev txhawb, xws li kev cob qhia thiab cov cuab yeej tswj xyuas nyiaj txiag, cov ntaub ntawv ceeb toom uas tib neeg yuav tau txiav txim siab raws li cov lus muaj tseeb.”

Environmental, Social, and Governance (Ib Puag Ncig, Kev Noj Haus thiab Kev Kav Xyuas) (ESG)

ESG tau tshwm ua ib qho xwm txheej tshiab hauv tus neeg ntsuas nyiaj txiag txoj kev sib tw. Nws yog ib lub tswv yim uas Blaha txhawb rau, tiam sis Wilson tsis pom zoo rau. Muab nws tis npe los ntawm cov neeg Republicans hu ua “tsa kev tawm peev rau.”

Nws yog dab tsi? ESG yog ib co kev uas siv los txheeb cov kev tso peev raws lag luam cov cai–xws li huab cua hloov, kev noj haus ncaj ncees thiab kev vaj huam sib luag – thiab txhawb cov lag luam kom coj zoo. Cov kev siv ntsuas puav leej pab cov neeg tso peev ua lag luam xyeej tau cov kev poob nyiaj thaum twg muab cov lag luam uas tau coj tej yam ntxwv txaus ntshai los sis tsis zoo coj los nias lees paub.

Tus neeg ntsuas nyiaj yog ib tug ntawm plaub tug tswv cuab hauv State Board of Investment (Xeev Pawg Thawj Kav Xwm Kev Tso Peev) rau txoj kev tso $130 billion ntawm lub xeev cov nyiaj. Cov nyiaj no yog  peb qhov kev Statewide Retirement Systems (Npaj Nyiaj Laus Thoob Xeev), ntau cov kev tso nyiaj sib txawv, cov as khauj tso nyiaj tsis yog rau yav laus thiab cov kev xyeej nqi se txuag nyiaj cia.

Lawv tau sib tham tim ntsej tim muag thaum muaj WCCO kev sib tw tswv yim nyob rau ntawm Minnesota State Fair hauv lub Yim Hli Ntuj.

Blaha tau hais tias tsis hais leej twg txoj kev xav txog ib puag ncig, yeej yuav tau xav txog huab cua hloov thaum twg hais txog kev tso peev. “Yeej muaj cov teeb meem loj heev thiab yeej muaj cov hwv tsam ntau heev txog huab cua kev hloov thiab peb txoj kev hloov siv cua sov li cas,” nws tau hais tseg. “Qhov pov thawj yeej muaj ntau dhau thiab yeej yog ib yam sawv daws paub zoo. Peb muaj pes tsawg leej pov peb cov nyiaj txuag cia rau cov thee tam sim no?”

“Thaum twg kuv yog xeev tus neeg ntsuas nyiaj txiag, kuv yuav tsis muab peb cov nyiaj laus coj los sib tw siv,” Wilson tau hais tseg. “Peb yuav tsum xub tau peev rov los ua ntej.” Cov nyiaj tso peev rau ESG tsis khwv tau nyiaj, nws tau hais, kev saib rau cov dab neeg los ntawm Forbes thiab The Financial Times.

Wilson puav leej ras paub tias lub xeev “plam tsis tau” cov thee uas ib qho “kev tso peev zoo tshaj plaws hauv rau lub hlis dhau los.”

“Peb yuav tsum xav kom peb tus thawj kws ceev kev tso peev tau nyiaj peev zoo tshaj plaws los ntawm kev tso peev rau peb cov neeg raug txim kom peb cov xib fwb, cov neeg tua hluav taws, cov tswv cuab hauv koom haum, peb cov neeg mob siab ua hauj lwm hauv nom tswv, peb cov tub ceev xwm … thiaj li tau qhov nyiaj laus raws li peb cog lus tseg,” nws tau hais tseg.

“Peb yog cov neeg tso peev mus yav ntev pem suab. Koj yuav tsum tsis txhob nqa kuv qhov nyiaj laus tso peev mus los,” Blaha tau teb.

Blaha hais dua tias “Lub tswv yim uas poob tsis zoo tsuas yog nrog ib pawg neeg Repulican tsawg tus ntawm MAGA uas xav sim ua kom qhov no tsis muaj txiaj ntsim.”

Kev kawm ntawv

Ib txwm mas txoj kev sib tham hauv txoj kev sib tw ua Xeev Tus Neeg Ntsuas Nyiaj Txiag yeej tsis tshua muaj, tiam sis kev kawm ntawv tau tshwm ua ib qho xwm txheej, tej zaum vim yog Wilson txoj kev muab cov me nyuam thiab neeg kawm ntawv saib muaj nqis dua.

Wilson tau hais tias cov tib neeg ua nws ntsib thaum sib tw thoob Minnesota yeej pheej hais txog cov tsev kawm ntawv.

“Cov nyiaj puas mus txog rau cov tsev kawm ntawv, Ryan?” lawv nug nws, nws hais qhia li ntawd hauv nws nqe lus qhib ntawm WCCO kev sib tw tswv yim. “Peb zoo siab muab ntau dua ntxiv, qee cov tib neeg hais tias peb muab ntau dhau. Txawm i cas yog, lawv xav paub tias thaum cov nyiaj los txog rau ntawm no, nws puas mus txog rau hauv cov chav qhia ntawv kom cov xib fwb qhia tau ntawv thiab cov me nyuam kawm ntau ntawv.”

Nws ras txog cov qhab nia ntsuas zauv thiab nyeem ntawv poob zus tom qab. “Peb yuav muab peb cov me nyuam pov tseg tsis tau thiab tus Neeg Ntsuas Nyiaj Txiag Blaha yog tus tau ua li ntawd.”

“Muaj ntau cov neeg kawm ntawv ntsib kev cov nyom caum txoj kev kawm ntawv uas poob qab vim yog tus kab mob kis thoob ntiaj teb. Kuv lub tswv yim yuav siv [xeev tus neeg ntsuas nyiaj txiag] cov chaw muaj kev pab los muab cov xov xwm thiab kev pom tshaj los txhawb rau cov neeg txiav txim hauv xeev thaum lawv nrhiav cov kev daws teeb meem ntawm neeg kawm ntawv txoj kev kawm vam meej hauv chav qhia ntawv,” nws tau sau rau ntawm Twitter.

Blaha hais kom tus neeg ntsuas nyiaj txiag tsis txhob muaj tswv yim hais.

“Koj hais tias cov tsev kawm ntawv tsis siv lawv cov nyiaj yog. Nws tseem ceeb heev uas peb tsis txhob lam xav … Qhov koj xav tsis tseem ceeb, qhov koj paub thiaj li tseem ceeb xwb,” nws tau hais tseg. “Thiab yog tias tus neeg ntsuas nyiaj txiag xav tau tias koj yuav tsim muaj cov teeb meem tiag rau cov tsev kawm ntawv uas tab tam sim thawb kom dhau cov kev nias tam sim no.”

Hauv kuv txoj hauj lwm tam ib tug xib fwb thiab hais txog cov xwm txheej nyiaj txiag, kuv yeej tau txhawb peb cov tsev kawm ntawv dawb, cov neeg kawm ntawv thiab cov tsev neeg yeej tso siab rau lawv thiab cov xib fwb thiab neeg ua hauj lwm uas yeej ua tau kom mus taus,” Blaha tau haiv hauv ib nqe lus sau ntawm MPR News.

“Kom txhawb peb txoj kev qhia ntawv, kuv yeej qhia cov luag num thaum ntxov uas kuv pib khiav hauj lwm los tsim muaj ib pab neeg rov kho txoj kev saib xyuas txog kev qhia ntawv, uas yeej tsis tau muaj los tau nees nkaum tawm lub xyoo lawm. Kuv muaj peev xwm nrhiav tau nyiaj txiag, kev txawb los ntawm cov neeg tawm peev rau kev kawm ntawv, thiab yeej txoj kev sib tw uas yuav tsim muaj peb txoj kev qhia ntawv tshaj lij yam tsis ntxhov siab txog cov nyiaj txiag ntsuas rau kev kawm ntawv. Thaum cov xwm txheej COVID-19 ntaug, kuv maj tsim tsa ntxiv pawg neeg no.”

Lwm cov xwm txheej

MPR News puav leej nqua hu cuag ob tug neeg sib tw txog lawv cov kev txhawb rau lwm cov xwm txheej tseem ceeb rau Minnesotans.

Kev kaus me nyuam pov tseg

Blaha: ”Kev noj qab haus huf thiab cov kev pab neeg pej xeem yog cov tseem ceeb hauv peb nom tswv cov nyiaj txiag ntsuas, yog li peb xav kom tus neeg ntsuas nyiaj txiag nkag siab tias kev kho kab mob kev nkeeg puav leej txuam nrog txoj kev kaus me nyuam pov tseg. Tus neeg ntsuas nyiaj txiag uas thawb kom tsis kheev muaj kev kaus me nyuam pov tseg yuav cuam tshuam rau txoj kev tu xyuas lub cev tsim noob neej, tshwj xeeb yog rau cov pej xeem Minnesota txom nyem. Kuv qhuas kuv li keeb kwm kev txhawb cov cai muaj kev kaus me nyuam pov tseg tam ib tug hau president ntawm lub koom haum National Organization for Women of Minnesota (Koom Haum Teb Chaws Txhawb Poj Niam hauv Minnesota) thiab zoo siab tau kev txhawb los ntawm Planned Parenthood (Kev Npaj Muaj Tub Ki) thiab EMILY cov teev muaj,” Blaha tau hais qhia rau MPR News hauv ib nqe lus sau tseg.

Wilson: ”Nws yeej tsis yog ib feem ntawm peb txoj kev sib tw,” nws qhia tau rau MPR News.

Kev lag luam thiab txoj cai sau se

Blaha: “Cov pej xeem Minnesota xav paub tias lawv cov nqi se yeej mus ua hauj lwm pab rau lawv tiag. Thaum lub caij kuv khiav hauj lwm, kuv lub chaw khiav dej num tau tiv thaiv txoj kev tsis muaj nyiaj txaus ntau tshaj $549 vam hauv cov kev ntsuas nyiaj txiag yuam kev los ntawm peb cov kev ntsuas nyiaj txiag, tau sau tshaj $23 vam nyiaj se ib zaug twg kom raug cai, nrhiav tau kev tub sab tub nyiag ntau tshaj $4 vam nyiaj ntawm nom tswv hauv xeev, thiab nce peb tsoom fwv teb chaws cov nyiaj saib xyuas lawm $20 billion nyiaj.

Vim yog ntau cov nyiaj hauv xeev los ntawm lub xeev ua Local Government Aid (Nyiaj Pab Nom Tswv Hauv Xeev), County Program Aid (Nyiaj Pab Kev Pab Hauv Cheeb Koog) thiab Township Aid (Nyiaj Pab Rau Nroog), kuv lub chaw khiav dej num thiaj li ntsuas cov xeeb ceem kev siv cov nyiaj no thiab muab qhia rau cov kws ceev xwm hauv xeev thiab cov neeg tsim tsa cai kom tsim muaj cov kev cai siv nyiaj txiag uas txhawb tsa tau cov kev khwv noj khwv haus hauv xeev,” Blaha tau hais qhia rau MPR News hauv ib nqe lus sau tseg.

Wilson: Tam tus neeg ntsuas nyiaj txiag, “Qhov ze tshaj plaws uas peb cuam tshuam tau lag luam yog tswj xyuas kom nom tswv ua hauj lwm zoo, tsis txhob nkim nyiaj, kom nws mus txog qhov chaw uas yuav tsum mus pab rau. Thiab thaum twg yog peb ua li ntawd, peb yuav tsim muaj ib puag ncig uas tib neeg cov nyiaj mus tau deb dua thiab puav leej muaj qhov chaw zoo rau cov lag luam. Yog tias cov lag luam pom muaj nom tswv zoo, lawv yuav xav tuaj rau hauv Minnesota, thiab yog tias lawv muaj kev nkim nyiaj thiab kev siv luam thuam thiab kev tub sab tub nyiaj, yuav thawb lawv mus deb,” nws tau hais qhia rau MPR News.

Kev ua liaj ua teb thiab zos me hauv Minnesota

Blaha: “Kuv lub tsev neeg keeb kwm ua liaj ua teb thiab kuv txoj hauj lwm txuam rau hauv Minnesota keeb kwm tsim qoob loo nyob rau ntawm Oliver H. Kelley Farm yeej pab tau kev zoo rau kuv txoj luag num hauv Rural Finance Authority (Kev Cai Txhawb Nyiaj Txiag Rau Zos Me) (RFA). Lub xeev tus neeg ntsuas nyiaj txiag sawv cev hauv pawg kav xwm no los pab saib xyuas ntau tshaj $368 vam nyiaj los txhawb rau cov neeg ua liaj ua teb thaum lawv nyuam pib los sis ntsib cov teeb meem nyiaj txiag. Kuv txoj hau kev los pab RFA yog los mloog cov neeg ua liaj ua teb ua ntej, ces ua raws lawv txoj kev coj uas yog muab kev nrog tsom xyuas lawv cov tswv yim,” Blaha tau hais qhia rau MPR News hauv ib nqe lus sau tseg.

Wilson: Thaum hais txog RFA, nws tau hais qhia rau MPR News tias, “muaj peev xwm sawv cev tam (cov neeg ua liaj ua teb) ntawm cov kav xwm ntawd … yeej yog ib yam tseem ceeb ntawm xeev tus neeg ntsuas nyiaj txiag txoj luag num.”

Cov Phom

Blaha: “Txawm tias kev tswj xyuas phom tsis yog ib yam muaj ncaj qha rau xeev tus neeg ntsuas nyiaj txiag los kuv yeej zoo siab tias kuv lub chaw khiav dej num yeej tau txhawb txoj kev hloov tshiab rau txoj kev vaj huam sib luag yam li lub kaus roos uas yog kev muab tej xov xwm kom pab txhawb kev sib khom dhau txoj cai ceev txog neeg ua txhaum txoj kev plam khoom cuab yeej. Thaum qhia tias cov kev plam me pab txo kev ua txhaum cai tsawg li cas, tiam sis tsim muaj kev puas raug tsis sib luag rau cov pej xeem Minnesota txom nyem, peb dhia rhees sib cam txog kev tshem tawm cov kev plam me. Blaha tau hais qhia rau MPR News hauv ib nqe lus sau tseg.

Wilson: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Kev kho kab mob kev nkeeg

Blaha: ”Vim yog txoj kev noj qab haus huv thiab cov kev pab rau neeg pej xeem yog ib feem tseem ceeb heev ntawm nom tswv hauv xeeb cov nyiaj ntsuas, tshwj xeeb yog ntawm cheeb koog thiab nroog cov qib, lub xeev tus neeg ntsuas nyiaj txiag muaj tes luag num los ntsuam xyuas txoj kev siv nyiaj txiag rau txoj kev kho kab mob kev nkeeg hauv xeev. Thaum muaj cov xov xwm zoo, cov neeg hauv zej zog yuav txiav txim tau zoo txog txoj kev kho kab mob kev nkeeg. Nyob rau hauv kuv txoj kev pab, The State of Mainstreet, kuv coj cov neeg cov ib puag ncig, cov neeg ua hauj lwm hauv nom tswv, thiab cov kws ceev xwm kev khiav nom tswv los ua ke qhia txog cov xeeb ceem tam sim no thiab cov kev coj zoo tshaj plaws txog kev txhim kho txoj kev kho kab mob kev nkeeg hauv xeev,” Blaha tau hais qhia rau MPR News hauv ib nqe lus sau tseg.

Wilson: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Kev khiav teb chaws

Blaha: “Minnesota cov neeg khiav teb chaws yeej tseem ceeb rau txoj kev tsim muaj cov zej zog neeg zoo thiab cov lag luam ruaj khov. Lub xeev tus neeg ntsuas nyiaj txiag yuav tsum tau nkag siab qhov txiaj ntsim thoob plaws ntawm nws txoj luag num. Piv txwv, lub xeev tus neeg ntsuas nyiaj txiag nyob rau hauv pawg kav xwm Minnesota Housing (Vaj Tse Nyob), uas tau muab $1.92 billion nyiaj los txhim kho vaj tse nyob rau coob tshaj 93,000 lub yim neeg, qee cov yog cov neeg khiav teb chaws tshiab. Blaha tau hais qhia rau MPR News hauv ib nqe lus sau tseg.

Wilson: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

2020 Kev Xaiv Tsa

Blaha: “Kuv ua hauj lwm nrog cheeb koog cov neeg ntsuas nyiaj txiag thoob plaws lub xeev uas tsis yog saib xyuas cov nyiaj txiag hauv xeev xwb, tiam sis puav leej khiav peb cov kev xaiv tsa. Kuv yeej pom kiag lawv lis lawv txoj luag num ncaj ncees, tiav hlo thiab suav cov neeg xaiv yog. Ntxiv mus, qhov pov thawj yeej tseeb tias Minnesota txoj kev xaiv tsa yeej mus tau zoo, ua tib zoo xyuas thiab tsim nyog rau peb ntseeg siab rau. Blaha tau hais qhia rau MPR News hauv ib nqe lus sau tseg.

Wilson:

MPR News tus neeg tshaj xov xwm Dana Ferguson tau pab txhawb ntxiv rau cov lus coj qhia no.

🟥 READ MORE

Regina Medina is a correspondent with the MPR News Race, Class and Communities team.