Jim Schultz, left, and Keith Ellison, right.

This story comes to you from MPR News through a partnership with Sahan Journal.

Ob tug neeg sib tw ua Minnesota tus kws lij choj sawv cev pab txhua yam pom sib txawv loj heev ntawm cov xwm txheej hauv kev sib tw 2022. Nkawd twb tsis sib pom zoo rau lub hom phiaj ntawm lub chaw khiav dej num.

Tus neeg tseem tuav hauj lwm Keith Ellison, 59, tham txog cov cai ntawm kev kaus me nyuam pov tseg ntawm Minnesota cov neeg xaiv tsa thaum tus neeg Republican sib tw nrog nws, Jim Schultz, 37, tawm tsam tias kev xaiv tsa yog kev txo tsawg txoj kev ua txhaum cai thoob plaws hauv lub xeev. 

Schultz, uas yog ib tug kws lij choj kawm txawj ntse tawm hauv Harvard los uas tau ua hauj lwm fab lag luam, ntseeg tias tus AG lub chaw khiav dej num yuav tsum tswj cov cai raws li teev hauv ntawv, muaj cov kws lij choj sib foob kev ua txhaum cai kom coob dua ntxiv thiab txiav txoj kev pheej foob cov lag luam nqus kua los sis roj luam yeeb xws li Ellison.

Hais txog qhov ntawd, Ellison, ib tug tswv cuab tuav rau zeeg hauv Congress dhau los uas kawm tiav nws daim ntawv ua kws lij choj hauv University of Minnesota Law School, tau hais tias Schultz tau “plam tus tsov kuag dej num lawm. Tiam sis kuv xav hais tias, yog, pej xeem kev nyab xeeb yeej yog ib feem … tiam sis nws tsis yog tib yam xwb. Thiab peb yuav tsis pab txhij thiab xav tsis txog txoj kev noj qab haus huv ntawm cov tib neeg hauv lub xeev no yog tias peb tsis tiv thaiv cov lag luam thiab tiv thaiv cov neeg siv.” 

Ntawm no yog kev qhia txog cov neeg sib tw txhawb li cas: 

Kev nchuav me nyuam

Ellison: Ntawm nqa qhov vas sab kev sib tw, Ellison tau teev tias, “Kuv yeej sib zog thawb thawm kuv zeeg tam ib tug kws lij choj sav cev pab txhua yam rau txhooj cai ceev kev noj qab haus huv ntawm txoj kev tsim noob neej, nrog rau txoj kev muaj cai kaus me nyuam pov tseg.” 

Nws tau tshaj tawm ib txoj kev ceeb toom rau neeg siv thaum lub Yim Hli Ntuj uas yog ceev faj rau cov pej xeem Minnesota txog kev tsis muaj kab mob kev nkeeg ntawm “cov chaw pab kev puas ntsoog ntawm lub cev xeeb me nyuam,” uas hais tias nws qhov laj thawj yog tiv thaiv cov neeg cev xeeb me nyuam txoj kev mus cuag tau cov kev kaus me nyuam pov tseg txawm tias neeg yeej muaj cai kaus me nyuam pov tseg nyob rau hauv Minnesota. Lub hli ntawd Ellison puav leej tau mus koom nrog lwm cov kws lij choj sawv cev pab txhua yam ntawm 20 lub xeev thiab Washington, D.C., tawm tsam Texas txoj kev thov tsoom fwv teb chaws lub tsev hais plaub kom ua raws li tsoom fwv teb chaws txoj cai uas tiv thaiv cov kws kho mob uas txiav tu cev xeeb me nyuam kom cawm tau tus neeg mob txoj sia. 

Schultz: Thaum GOP thawj zaug rau neeg sib tw tswv yim hauv lub Peb Hlis Ntuj, Schultz tau qhia tias nws yog ib tug tswv cuab hauv pab kav xwm ntawm Minneapolis lub koom haum tsis khwv muaj nyiaj uas tawm tsam kev kaus me nyuam pov tseg Human Life Alliance. (Nws yeej tseem muaj npe ua ib tug tswv cuab hauv pab kav xwm txog ntua rau thaum lub caij ntuj so no, raws li Wayback Machine. Nws lub npe tsis tshwm ntawm qhov vas sab lawm.) 

“Kuv paub. Peb sawv daws yeej paub tias tus me nyuam hauv plab yeej yog ib tug tib neeg uas tsim nyog tau kev tiv thaiv raug cai … tam ib tug Kws Lij Choj Sawv Cev Pab Txhua Yam, kuv yuav ua txhua tsav yam uas kuv muaj peev xwm los tswj xyuas kom tus neeg ntsib taus teeb meem zoo tshaj plaws ntawm peb, uas yog tus me nyuam tsis tau yug los, yeej tau txoj kev tiv thaiv muaj zog heev.” 

Tom qab ntawd Schultz hloov nws zaj lus, nws hais tias nws tsuas txhawb qee cov kev txwv txiav txog kev kaus me nyuam pov tseg, xws li tsis kheev kaus tom qab xeeb muaj 20 lub lim tiam lawm. Nws tau hais tias nws yuav tsis thawb ntxiv cov kev txwv txiav ntawm qhov txheej txheem. 

Kev txhaum cai, kev ceev xwm thiab pej xeem kev nyab xeeb

Ellison: Ellison yog tus coj pab neeg sib foob uas yeej txoj kev nplua txim rau Minneapolis tus tub ceev xwm Derek Chauvin hauv txoj kev ua George Floyd tuag. Nws puav leej tau txhawb pej xeem ib txoj kev tsis sib haum xeeb, plam Minneapolis qhov kev ntsuas ntawv xaiv tsa uas yuav hloov Minneapolis Police Department (Tuam Tsev Ceev Xwm) nrog lub Department of Public Safety (Tuam Tsev Ceev Pej Xeem Kev Nyab Xeeb). 

Ua ntej Floyd tuag, Ellison tau coj ib txoj kev tshawb ntsuas tub ceev xwm txoj kev siv zog ua rau neeg tuag taus. Nws tau hais qhia rau MPR News “Tus Commissioner of Public Safety (Thawj Coj hauv Pej Xeem Kev Nyab Xeeb) thiab kuv tau rub ua ke ib pab neeg khiav dej num los ntawm txoj kev tswj xyuas kev ua txhaum cai-kev vaj huam sib luag, kev pab txhawb pej xeem kev noj qab haus huv, kev kawm ntaub ntawv thiab zej zog kom ntsuas tau txoj kev txo tsawg tub ceev xwm cov kev siv zog ua rau neeg tuag taus kom mus txog tsev nyab xeeb thaum hnub kawg. Tsis muaj lwm pab pawg zoo li ntawd nyob qhov twg hauv Teb Chaws Asmeskas. Peb tau tshaj tawm 28 cov kev pom zoo li peb lub hlis ua ntej George Floyd tuag, uas yeej muab tau qee cov coj tau los ua muaj hauv lub neej.”

Schultz: Nws tau pom zoo kom rau cov txim hnyav dua rau cov kev ua txhaum cai phem heev, teeb kom muaj ib lub txim nplua rau cov neeg nyiag tsheb (uas tam tsim no tseem hu ua tub sab los sis tub sab riam phom), thiab kev tsim muaj ib pab neeg los kawm txog kev ua txhaum cai phem heev nyob rau hauv Minnesota. Ntxiv mus, Schultz tau hais tias nws yuav txav 30 tus kws foob plaub ntuj hauv lub chaw khiav dej num ntawm cov fab tswj lag luam mus rau fab kev ua txhaum cai. (Hais tiag, feem ntau ntawm cov rooj plaub kev ua txhaum cai yog nplua txim hauv nroog los sis tsoom fwv teb chaws qib, tsis yog xeev tus kws lij choj sawv cev pab txhua yam, tawm tias lub chaw khiav dej num yeej pab tau cov cheeb koog uas thov txog. Ellison tau thov kom muaj nyiaj txiag pab ntxiv los ntawm Legislature kev ntiav cuaj tug kws lij choj foob kev ua txhaum cai, tiam sis raug kev tsis kam.) 

“Tus Kws Lij Choj Sawv Cev Pab Txhua Yam Lub Chaw Khiav Dej num yeej tsi xyuas txog lwm qhov ntau yam uas tsis yog txoj kev ua txhaum cai puas rau cov zej zog neeg,” Schultz tau hais tseg. “Yog li peb yuav tsum tau muaj cov kws lij choj foob kev ua txhaum cai kom coob heev tshaj nyob rau hauv Tus Kws Lij Choj Sawv Cev Pab Txhua Yam Lub Chaw Khiav Dej.” 

Kev lag luam thiab txoj cai sau se

Ellison: ”Nws yeej yog kuv txoj hauj lwm tam Tus Kws Lij Choj Sawv Cev Pab Txhua Yam los pab cov pej xeem Minnesota kom ua taus lawv cov neej nyob rau hauv ib txoj kev tiv thaiv zoo heev, thiab qhov ntawd yog qhov kuv yeej tau ua. Kuv tau cheem cov lag luam sau nqi siab tib yam, tiv thaiv cov neeg khiab tsev nyob txoj kev rhuav tshem los ntawm cov tswv tsev, yuam cov tsev kawm ntawv qib siab ntiav thiab cov chaw sau nqi nyiaj txais kawm ntawv kom tsis txhob quab nam cov neeg kawm ntawv, tawm tsam txoj kev tub sab tub nyiag los ntawm kev thim rov qab pua phav nyiaj khwv uas raug nyiag ntawm cov neeg ua hauj lwm thiab ntau tsav yam ntxiv. Kuv yuav mob siab ua txoj hauj lwm no kom tswj tau lub lag luam ncaj ncees rau txhua tus,” nws tau hais qhia rau MPR News.

Schultz: ”Tau ntau xyoo lawm uas Tus Kws Lij Choj Sawv Cev Pab Txhua Yam Lub Chaw Khiav Dej Num tau coj hnyav rau Minnesota cov lag luam me, thiab tau phem heev tshaj thaum Keith Ellison los coj,” nws tau hais tseg. Tus Kws Lij Choj Sawv Cev Pab Txhua Yam “tau npaj lub hom phiaj ntawm nws lub chaw khiav dej num los thawb cov lag lum ntawm Main Street kom tuag tag thiab tawm hauv xeev mus. Qhov no yuav xaus thaum kuv los ua Tus Kws Lij Choj Sawv Cev Pab Txhua Yam. Cov lag luam me thiab ywj pheej yog tus txha caj qaum ntawm peb cov zej zog thiab kuv npaj siab yuav ua tus tiv thaiv lawv.”

Kev kawm ntawv

Ellison: ”Nws yog kuv txoj luag num los tiv thaiv cov pej xeem Minnesota, nrog rau cov neeg kawm ntawv, cov xib fwb thiab lwm cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv. Kuv yeej tau ua kiag li hais ntawd los ntawm txoj kev txov cov phom dab thiab cov phom txhaum cai kom tsis muaj ib tug me nyuam los sis niam txiv yuav tau txhawj txog txoj kev los rau hauv tsev thaum hnub xaus, kev muab txoj kev pom zoo rau cov cheeb tsam tsev kawm ntawv kom tsis txhob ‘thuam kev noj sus’ ntawm cov neeg kawm ntawv uas yog txwv tsis kheev lawv koom nrog txoj kev kawm ntawv tiav thiab lwm cov koom txoos yog tias lawv tiv nqi su, kev foob cov lag luam muag luam yeeb rau txoj kev ua luam ntxias dag, thiab nias cov tsev kawm ntawv tsis ncaj ncees thiab cov lag luam sau nqi kawm ntawv kom lees paub thaum lawv quab nam cov neeg kawm ntawv, nrog rau lawv cov xib fwb yav pem duab,” nws tau hais qhia rau MPR News.

Schultz: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Ib puag ncig thiab huab cua hloov

Ellison: ”Nws yog kuv txoj luag num tam tus kws lij choj sawv cev pab txhua yam los tiv thaiv cov pej xeem Minnesota, nrog kev tiv thaiv ntawm cov kev ua phem rau ib puag ncig. Cov tseem ceeb tshaj rau kuv yog nias cov lag luam thiab cov chaw ua kev paug phem kom lees paub txog cov kev ua phem uas lawv tau tsim muaj rau Minnesota cov neeg siv thiab ib puag ncig; kev siv txoj cai, kev cai thiab kev tawm tswv yim los daws cov muaj feem xyuam thiab pab Minnesota kom nres tau khov kho txoj kev hloov huab cua; thiab kev pab txhawb Minnesota txoj kev hloov mus siv cov fais fab huv kom ncaj ncees rau cov neeg them thiab cov neeg siv.”

Schultz: ”Kuv yuav xaus txoj kev coj hnyav rau txoj kev tsim ua fais fab thiab koom tes ua hauj lwm ib ke los tswj kom yeej ua tau raws li peb cov kev ceev lub xeev ib puag ncig nyab xeeb,” nws tau sau rau hauv ib qho xov xwm. “Peb yeej ua tau cov neeg nrog saib xyuas peb ib puag ncig thooj txhij nrog kev tswj xyuas kom peb tsis txhob nce cov nqi fais fab rau cov tsev neeg hauv Minnesota.”

Kev ua liaj ua teb thiab zos me hauv Minnesota

Ellison: ”Cov pej xeem nyob Sab Nraum Nroog Loj Minnesota yeej ntsib cov kev cov nyom ua tau lawv lub neej – vim li ntawd kuv thiaj li tau nias cov lag luam Xov Tooj kom lees paub lawv txoj kev tshaj xov xwm dag thiab kev muab xaim tsis zoo rau Sab Nraum Nroog Loj Minnesota, thiab tawm tsam cov kev yuav txo tsawg txoj kev xaim mus rau cov zej zog neeg zos me. Kuv nyuam qhuav koom nrog cov kws lij choj sawv cev pab txhua yam nyob nruab nrab ntug nqua hu tsoom fwv teb chaws tshawb fawb txog txoj kev tawm tsam cov kev coj ntseeg tsis tau siab hauv cov lag luam ntim nqaij nyug thiab kom muaj tsoom fwv teb chaws cov kev tiv thaiv ntau dua rau cov neeg ua hauj lwm hauv cov lag luam ntim nqaij.”

Schultz: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Cov phom

Ellison: Tom qab qhov sib tu loj hauv Uvalde, Texas tsev kawm ntawv, Ellison txhawb cov kev cai ceev phom nruj dua rau txoj kev tawm tsam kev ua txhaum cai phem heev. 

“Peb yuav tham tsis tau txog pej xeem kev nyab xeeb thiab tsis txuam muaj kev sib tham txog cov phom,” Ellison tau hais tseg. “Nws txog caij ua kom peb lub zej zog nyab xeeb dua ntxiv los ntawm txoj kev cheem neeg muab cuag tau cov phom no yooj yim.” 

Schultz: Nws tsis tau hais txog cov kev cai ceev phom nruj dua. Tiam sis “nom tswv Legislature yuav tsum teeb muaj cov kev raug txim hnyav dua rau cov kev nyiag tsheb txhaum cai thiab rau txim hnyav dua ntxiv rau cov neeg uas pheej rov ua txhaum li qub dua,” Schultz said.

Kev saib xyuas kev noj qab haus huv

Ellison: ”Kev them taus txoj kev kho kab mob kev nkeeg yog txoj cai tseem ceeb ntawm tib neeg. Thaum twg cov kws kho mob thiab cov lag luam muab kev pov hwm tsis coj ncaj sib xws rau txhua tus pej xeem Minnesota, nws yog kuv txoj luag num tam Tus Kws Lij Choj Sawv Cev Pab Txhua Yam los tswj kom peb nias lawv. Kuv tau foob cov lag luam tsim ua tshuaj tsis nrov npe rau txoj kev kho cov nqi thiab tiv thaiv txoj kev muab cuag cov tshuaj txhaj insulin dawb thaum kub ceev. Kuv puav leej tau foob ntau vam cov kev tub sab tub nyiaj Medicaid, thiab yuav siv tuam tsev kho mob txoj kev pom zoo uas tiv thaiv cov neeg mob ntawm txoj kev raug tsub nuj nqis hnyav heev thiab cov kev sau nuj nqis los ntawm Minnesota cov tuam tsev kho mob uas tsis khwv muaj nyiaj,” nws tau hais qhia rau MPR News.

Schultz: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Kev nkag teb chaws

Ellison: ”Kev tiv thaiv txoj kev pab thiab kev ua neeg ciaj sia ntawm peb cov neeg khiav teb chaws yog txoj kev ua yog lawm. Kuv yeej foob Trump lub chaw khiav dej num txoj kev tsis kheev muaj cov neeg kawm ntawv txawv teb chaws, tau tiv thaiv cov cai ntawm cov me nyuam hauv chaw rau txim rau pej xeem thiab tau hais kom cheem txoj kev tshawb cov neeg khiav teb chaws nyob rau hauv cov tsev hais plaub. Kuv yuav tiv thaiv cov cai yog ntawm peb cov neeg khiav teb chaws ntev npaum li kuv yog tus kws lij choj sawv cev pab txhua yam,” nws tau hais rau MPR News.

Schultz: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

2020 Kev Xaiv Tsa

Ellison: ”Kev tiv thaiv lub meej mom ntawm Minnesota txoj kev xaiv tsa yog cov tseem ceeb tshaj plaws rau kuv. Hauv 2020, kuv tau ua hauj lwm nrog Xeev Tus Neeg Tuav Ntaub Ntawv tswj xyuas kom txhua tus neeg tsim nyog xaiv tsa hauv Minnesota yeej muaj txoj kev mus cuag lub thawv pov ntawv xaiv tsa sib luag thiab ncaj ncees, thiab kuv yeej muab kev cob qhia tshab meej rau tag nrho cov pej xeem Minnesota txog peb cov cai xaiv tsa nyab xeeb thiab tsis muaj kev rhuav ntsw. Tom qab kev xaiv tsa, kuv yeej tiv thaiv tau cov kev sib foob muaj laj thawj zoo los cheem cov neeg yeej hauv txoj kev xaiv tsa mus rau Congress thiab Legislature hauv Minnesota kom txhob zaum lub rooj uas lawv tau yeej.”

Schultz: ”Joe Biden yog tus hau teb chaws. Nws yog tus hau teb chaws raug cai. Nws yeej tau yeej hauv 2020 raug cai,” nws tau hais hauv ib qho kev sib tham.

🟥 READ MORE

Regina Medina is a correspondent with the MPR News Race, Class and Communities team.