Ib daim paib nyob rau txoj kev Seventh Street hauv nroog St. Paul uas sau lus txhawb siab rau cov tib neeg nyob hauv Minnesota. Christine T. Nguyen | MPR News

Sahan Journal brings you reliable and authentic news about our newest Minnesotans. To receive a weekly email with a roundup of our stories, sign up for our newsletter.

Processing…
Success! You're on the list.

Twm cov lus no hauv Somali, Spanish, los Askiv.

Coob tshaj 380,000 tus tib neeg tau ua ntaub ntawv thov nyiaj poob haujlwm nyob rau hauv Minnesota txij thaum Lub Peb Hlis nrab los, uas yog ib yam qhia tseeb txog tias kev kub ntxhov ntawm tus kab mob coronavirus tau cuam tshuam lub zej zog kam noj kev haus li cas. 

Txij ntawd los, nom tswv hauv zos thiab tseemfwv tau ceev nrooj tsim tsa kev pabcuam tshiab thiab nthuav dav cov kev pabcuam uas twb muaj los lawm, kom los pab tau cov tib neeg uas txoj kev kub ntxhov no tau cuam tshuam lawv kam noj kev haus. Hauv qab no yog ib co ntaub ntawv pab qhia mentsis txog cov nyiaj pub, nyiaj txais, thiab lwm hom kev pab uas muaj rau cov tib neeg uas yuavtsum tau kev pab. 

Kuv poob kuv txoj haujlwm rau lub sijhawm muaj kev kub ntxhov no. Kuv puas yuav ua tau ntaub ntawv thov nyiaj poob haujlwm? 

Yuav kom muaj feem tau lub xeev cov kev pab nyiaj poob haujlwm, koj yuavtsum twb raug rho tawm haujlwm lossis raug txo ua haujlwm tsawg tshaj qub uas tsis yog tim yus tus kheej. Yog tias koj raug rho tawm haujlwm vim tej yam koj tsis paub es ho tau ua tsis yog lawm lossis vim koj rab peevxwm tsis sib npaug nrog txoj haujlwm ntawd, tejzaum koj kuj tseem yuav muaj feem tau txais nyiaj poob haujlwm thiab. 

Nyiaj poob haujlwm yuav raug them tuaj raws li koj cov nyiaj los ntawm tagnrho koj cov chaw haujlwm 12 lub hlis dhau los thiab nce mus txog thajtsam li 50 feem pua ntawm koj qhov nyiaj khwv tau los nyob rau lub sijhawm ntawd, uas tsis pub dhau $740 tauj ib lispiam. Koj mus xam tau koj cov nyiaj poob haujlwm seb yuav tau npaum li cas ntawm nov. 

Ntxiv qhov no, txhua tus tib neeg uas tau nyiaj poob haujlwm yuav tau txais ib qho nyiaj $600 tauj txhua lub lispiam ntxiv uas yog los ntawm tseemfwv los pib Lub Peb Hlis Tim 29 mus txog Lub Xya Hli Tim 31. Qhov nyiaj $600 ntxiv no yog ib feem ntawm ib tsab cai $2 trillion los daws kev kub ntxhov ntawm coronavirus uas Congress tau tso cai thiab President Trump sau npe rau lub hlis dhau los no lawm. 

Yuav kom koj muaj feem tau txais nyiaj poob haujlwm twj ywm mus, koj yuavtsum tau nrhiav haujlwm ntxiv mus uas haum koj rab peevxwm thiab yuavtsum yeem mus ua haujlwm yog tias muaj ib txoj haujlwm txais koj. Cov tib neeg hauv Minnesota mus ua ntaub ntawv thov nyiaj poob haujlwm tau ntawm lus xeev qhov Department of Employment and Economic Development (DEED) thiab muaj kev txhawb kom mus ua li no nyob rau hauv lub vassab (online). 

Kuv yog ib tug neeg ua haujlwm rau tus kheej thiab poob haujlwm vim qhov coronavirus. Kuv puas muaj feem tau txais nyiaj poob haujlwm? 

Muaj. Ua ntej qhov coronavirus, cov tib neeg ua haujlwm rau tus kheej thiab ua haujlwm tab zeej yeej tsis muaj feem thov nyiaj poob haujlwm, tiamsis tamsim no lawv mus nyob rau ib qho kev pabcuam hu ua Pandemic Unemployment Assistance uas yog ib feem ntawm tseemfwv qhov kev pab kev kub ntxhov los ntawm coronavirus. DEED tseem tsis tau qhib qhov rooj rau cov tib neeg uas nyuam qhuav muaj feem li no, tiamsis tabtom ua haujlwm kom tau qhov no thiab vam tias cov kev pab uas nthuav dav no yuav muaj mus kom txog rau Lub Plaub Hlis xaus. 

Rau lub sijhawm no, cov tib neeg uas ua haujlwm rau lawv tus kheej uas tau poob haujlwm lawm muaj feem mus ua ntaub ntawv thov nyiaj rau qhov Pandemic Unemployment Assistance, thiab DEED muaj ntaub ntawv qhia txog txoj kev ua no nyob ntawm nov

Kuv puas yuav cia li tau txais tseemfwv daim tshev pab los ntawm coronavirus?

Nws yog ib feem ntawm tseemfwv qhov kev pab, Congress tau tso cai muab ib zaug nyiaj rau txhua tus neeg laus uas mus txog $1,200, ntxiv $500 tshaj rau txhua tus menyuam uas yau tsis dhau 17 xyoo rau niam thiab txiv. Lub Internal Revenue Service (IRS) mam li saib xyaus seb koj puas muaj feem tau txais qhov nyiaj them tuaj no thiab seb koj yuav tau pestsawg raws los ntawm koj cov ntaub ntawv koj ua se 2019, yog tias koj twb ua lawm, lossis koj cov se 2018. 

Yog koj tau ua ob qhov se no lawm, koj tsis tas yuav ua lwm yam kom tau txais koj qhov nyiaj. Cov tshev yuav siv sijhawm ntev zog cov nyiaj uas them ncaj nraim mus rau lub chaw ceev nyiaj. Yog koj yuavtsum tau qhib ib tug account ceev nyiaj nrog IRS, koj mus ua tau ntawm no

Koj yuavtsum muaj ib tug zauv social security mas thiaj li muaj feem tau txais cov nyiaj pab los ntawm tseemfwv. Tsis tas li xwb, koj yuavtsum tsis txhob yog ib tug neeg uas lwm tus yuav tau yug tu.

Kuv muaj ib lub lagluam thiab kuv tau txiav cov sijhawm ua haujlwm thiab txo cov neeg ua haujlwm. Kuv yeej tseem txom nyem. Kuv yuav mus ua ntaub ntawv thov kev pab qhovtwg?

Nyob rau txheej ntawm lub nroog hauv Minneapolis, yog koj lub lagluam muaj 20 tus neeg ua haujlwm lossis tsawg dua thiab khwv tau $1 million lossis tsawg dua tauj ib xyoos, koj mus ua ntaub ntawv thov tau ib pob nyiaj txais $5,000 mus txog $10,000 uas lawv tsis kom koj them paj. 

Nyob rau txheej ntawm lub xeev, DEED muaj nyiaj txais rau kev muaj xwm txheej ceev uas tsis ntaus paj rau cov lagluam me thiab yuav pab tau lawv $2,500 mus txog $35,000. Koj mus ua ntaub ntawv thov tau kev pab ntawm no. 

Nyob rau txheej tseemfwv, Congress tau tso cai rau ob peb qhov chaw pabcuam los pab cov lagluam uas yog ib feem ntawm tsab cai loj heev los ntawm coronavirus. Tej yam no muaj xws li U.S. Small Business Adminstration qhov Paycheck Protection Program, uas pab cov lagluam mus txais nyiaj tom cov chaw ceev nyiaj mus txog $10 million, thiab qhov Economic Injury Disaster Loan, uas pab mus txog $2 million rau cov lagluam uas muaj kev cuam tshuam vim coronavirus. Cov nyiaj txais no yuav muaj paj tau them.

Kuv lub lagluam tau raug txiav txim tias tsis yog hom tseemceeb qhib los ntawm lub xeev thiab raug yuam kaw, tiamsis kuv xav rov qab qhib tom qab muab tsab cai tshem tawm. Muaj yam kev pab dabtsi los pab kuv them cov nuj nqis thaum lub sijhawm tsis muaj qhua tuaj?

Cov lagluam uas nyob rau txoj kev zoo li no mus ua ntaub ntawv thov tau cov kev pabcuam uas sau saud. Ntxiv ntawd, yog tias koj lub lagluam nyob rau hauv St. Paul thiab raug yuam kaw los ntawm lub xeev vim qhov coronavirus, koj mus ua ntaub ntawv thov tau ib pob nyiaj $7,500 pub los ntawm lub nroog qhov St. Paul Bridge Fund ntawm no.

Kuv yog ib tug neeg muaj lagluam uas tau kaw thaum lub sijhawm muaj kev kub ntxhov. Kuv tus kheej puas muaj feem tau txais nyiaj poob haujlwm?

Cov tswv lagluam uas dhau los tau xaiv nyiaj poob haujlwm rau lawv tus kheej thiab them nyiaj se poob haujlwm muaj feem tau lub xeev cov nyiaj poob haujlwm. Lwm cov uas tsis paub tseeb tias seb lawv puas tau los lawv yeej txhawb kom mus ua ntaub ntawv thov thiab. 

Kuv tsis muaj nyiaj them nqi kho mob rau tamsim no. Kuv yuav nrhiav tau kev pab qhov twg?

Yog koj raug rho tawm haujlwm thiab poob koj qhov evsaslas kho mob lawm, muaj kev pom zoo kom koj mus saib seb puas muaj feem tau txais Medical Assistance (MA), uas yog lub xeev qhov zoo li Medicaid. Feem ntau, yog koj cov nyiaj hli yog $1,467 lossis tsawg dua (lossis $1,983 rau ib tsev neeg uas muaj ob leeg, lossis $3,013 rau ib tsev neeg uas muaj plaub leeg), koj muaj feem tau MA. Koj mus ua ntaub ntawv thov tau ntawm lub xeev qhov chaw muaj kev pab them nqi kho mob ntawm no

Cov kev kuaj ntsuas coronavirus muab dawb rau cov neeg uas muaj evsaslas kho mob MA, Medicare, MNsure, los ntawm tub rog, thiab ntawm chaw haujlwm los. 

Kuv poob kuv qhov evsaslas kho mob lawm. Kuv puas ua tau ntaub ntawv thov tau evsaslas kho mob los ntawm MNsure qhov chaw muaj kev pab them nqi kho mob?

Minnesota tau qhib kev ua ntaub ntawv tshwjxeeb rau MNsure uas pib thaum Lub Peb Hlis Tim 23 thiab yuav xaus rau Lub Plaub Hlis Tim 21. Cov neeg uas tsis muaj evsaslas kho mob mus ua ntaub ntawv thov tau ntawm no. Rau cov neeg uas muaj feem, kev pab them yuav suav rov qab mus rau thaum hnub Lub Plaub Hlis Tim 1 los. 

Kuv tsis muaj nyiaj them nqi xauj tsev lossis nqi tsev yuav. Puas muaj kev pab tau kuv txog qhov no? 

Cov tib neeg uas tau nyiaj tsawg nyob rau St. Paul muaj feem tau txais nyiaj pab them nqi tsev. Ib tse neeg plaub leeg hauv St. Paul uas khwv tau $40,000 lossis tsawg dua ua ntaub ntawv thov tau $1,000 los pab them nqi tsev xauj lossis tsev yuav nyob rau lub nroog qhov St. Paul Bridge fund. Xws li ntawd, tib neeg nyob rau Minneapolis mus ua ntaub ntawv thov tau kev pab los ntawm lub nroog qhov Emergency Housing Assitance Program. Ib tse neeg plaub leeg uas khwv tau tsawg tshaj $30,000 muaj feem tau $1,500 los pab, thiab tau mus txog $2,000 yog muaj tej yam teebmeem loj. 

Cov tswv tsev uas yuav lawv cov tsev raws nom tswv cov kev txais nyiaj xws li Fannie Mae, Freddie Mac, lossis Veterans Affairs muaj cai ncua lawv tus nqi them tsev tsis muaj nqi nplua ntev li 180 hnub thiab ncua qhov no mus 180 hnub ntxiv yog tias xav tau sijhawm ntxiv. Cov tswv tsev uas yuav lawv cov tsev nrog cov nyiaj txais los ntawm tuam txhab ceev nyiaj los kuj muaj feem ncua lawv cov nqi tsev them thiab muaj kev pom zoo kom lawv tiv tauj lawv lub chaw them nqi tsev mus nug seb puas muaj kev ua tau raws. 

Yog koj tseem them tsis tau cov nqi no thiab, cov tub ceev xwm tsis muaj cai ntiab koj tawm tsev rau lub sijhwm kub ntxhov vim COVID-19 no, uas yog los ntawm tsab cai Governor Tim Walz tau tso tawm. 

Kuv them tsis tau kuv cov nyiaj txais kawm ntawv tamsim no. Kuv puas muab ncua puas tau? 

Yog tias koj tau txais nyiaj los ntawm tseemfwv los, nws yuav tsis sau paj rau Lub Plaub Hlis mus txog Lub Cuaj Hli rau xyoo no. Qhov no txhais tias, koj cov nyiaj txais kawm ntawv yuav tsis muaj nqi ntxiv rau ob peb hlis ntawd yog tias koj txiav txim tias tsis them rau cov hli ntawd. Tiamsis cov nqi yuav tsis ploj mus. 

Kuv yog neeg nyob tsis muaj ntaub muaj ntawv. Kuv muaj feem tau txais cov kev pabcuam twg xwb? 

Cov tib neeg tuaj txawv tebchaws tuaj uas tsis muaj ntaub ntawv tsis muaj feem tau txais tseemfwv cov tshev los pab pejxeem ntawm tseemfwv tsab cai vim coronavirus lossis los ntawm lub xeev cov nyiaj pab neeg uas poob haujlwm. 

Cov tswv lagluam uas yog neeg tsis muaj ntaub ntawv hauv Minneapolis kuj, dua li ntawd, muaj feem qiv tau lub xeev pob nyiaj txais uas yog $5,000 mus txog $10,000 uas sau txog saud. Minneapolis cov neeg khiav dejnum tabtom ua haujlwm los tsim ib co nyiaj pub rau cov chaw tos txais qhua thiab cov neeg ua haujlwm pab neeg uas raug cuam tshuam los ntawm COVID-19, tshwjxeeb yog rau cov uas tsis tau kev pab los ntawm lwm cov kev pab vim coronavirus. 

Cov tib neeg uas tsis muaj ntaub ntawv tsis muaj feem tau txais lub xeev qhov kev pab Medical Assistance. Tseemfwv tau txiav tawm kev pab them nqi kho mob coronavirus ntawm cov kev pab uas muaj feem yuav tsim tau tej cai “pejxeem tus nqi” rau cov neeg tuaj txawv tebchaws tuaj. 

Joey Peters is a reporter for Sahan Journal. He has been a journalist for 15 years. Before joining Sahan Journal, he worked for close to a decade in New Mexico, where his reporting prompted the resignation...