Johann Hauser paints the storefront window of Broders' Pasta Bar on 50th Street in Minneapolis on Tuesday to advertise that the restaurant will remain open for takeout. Bars, restaurants and other venues that serve dine-in guests are closing in an effort to curb the spread of COVID-19. Credit: Judy Griesedieck for MPR News

Twm cov lus no hauv SomaliSpanish, los Askiv.

March 21: Xeev Minnesota tshaj tawm txog thawj tus neeg tuag; Walz txwv tsis pub muab khoom nce nqi siab dhau

Ib tug pojniam hauv Ramsey County laus li 80 xyoo uas nyuam qhuav kuaj tau tias muaj tus kabmob COVID-19 tau tuag rau hnub Friday, uas yog thawj tus neeg tuag hauv xeev Minneosta vim tus kabmob, cov tswj kev noj qab haus huv tau hais rau hnub Saturday thaum lawv tshaj tawm qhia tias cov neeg raug kabmob COVID-19 hauv lub xeev twb nce mus txog 138, uas nce tshaj cov 115 ntawm hnub Friday lawm.  

Lub xeev Health Department cov lus tshaj tawm tshiab txhua hnub tau qhia meej tseeb tias tus kabmob no muaj nyob rau Minnesota sab qaum teb hnub tuaj, nrog rau ib tug neeg nyob St. Louis County uas kis tus kabmob lawm.

Lub sijhawm cov kabmob muaj ntau zuj zus tuaj, Gov. Tim Walz tabtom dhia dejnum los txwv tsis pub nce nqi siab dhau rau cov tshuaj pleev tes tua kabmob thiab lwm yam khoom uas yuavtsum muaj siv. 

Hnub Friday Walz nthuav tawm ib tsab cai txwv tsis pub nce nqi siab dhau — thaum muag cov khoom tseemceeb yuavtsum siv kom tus nqi siab dhau thaum lub sijhawm muaj kev kub ntxhov. Qhov no yog ib tsab cai yuavtsum muaj vim Minnesota tsis tau muaj ib tsab cai nyob rau cov cai tswj uas txwv tej yam ua li no, thiab lub xeev tau pom tias muaj povthawj ib cov neeg muag khoom coj tsis ncaj ncees rau tib neeg “tshwjxeeb cov neeg uas pab tsis tau lawv tus kheej, nyob rau lub sijhawm kub ntxhov,” Walz tau piav qhia tawm thaum nws tshaj xovxwm nyob rau hnub Friday tavsu. 

“Peb tau pom tej tshuaj pleev tes tua kabmob raug muag tus nqi $60 tauj ib poom. Lwm cov kuj muag $1 rau ib tee tshuaj pleev tes,” Walz tau hais. “Peb tsis yog hom neeg zoo li no.”

Walz kuj tau qhia rau pejxeem suavdaws txog tej yam uas lub xeev tabtom ua, xws li tsim tsa ib pab kws kuaj mob, kws kho mob, thiab lwm cov kws ua haujlwm rau fab kev noj qab haus huv uas twb tau so dejnum lawm, kom lawv rov qab tuaj pab ua haujlwm txhaws rau hauv cov tsev kho mob thiab tsev kuaj mob rau lub caij muaj kev kub ntxhov no. 

Tej yam uas muaj tshiab no yog raws cov cai los ntawm Walz nyob rau hnub Thursday uas kuj muaj txog kev ncua cov se muag khoom ntawm cov tsev ua zaub mov noj rau 30 hnub thaum lawv raug yuam kaw cov chav noj mov rau lub sijhawm txhim kho kom tus kabmob txhob kis mus ntxiv. 

Tus thawj coj hauv lub xeev kuj tau tswj kom txhua lub tsev kuaj mob muab cov kev phais neeg  uas xav xaiv phais xwb ncua tseg thaum cov tsev kho mob thiab tsev kuaj mob tabtom npaj yuav tos cov neeg tuaj coob heev uas yog cov kis tau tus kabmob COVID-19.

Walz kuj tau hais tias nws coj thawj coj tabtom xam txog ib tsab cai uas nruj tshaj no hu ua “nkaum ntawm chaw” xws li tsab muaj nyob rau California, tiamsis kuj hais tias nws tseem tsis tau npaj yuav pib tamsim no. Tej tsab cai li no yuav tswj kom txhua tus tib neeg nyob twj ywm hauv lub tsev tsuas pub kiag rau tej yam tseemceeb uas yuavtsum muaj, xws li mus yuav zaub mov. Cov lagluam tseemceeb uas yuavtsum muaj, xws li tsev kho mob, tsev kuaj mob, khw muag zaub mov thiab tuam txhab nyiaj, yuav cia qhib.

Nyob rau hnub Friday, Trump cov thawj coj tau tshaj tawm tias yuav muab hnub kawg ntawm tib neeg kev ua se tuaj thaum Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 15 hloov mus rau Lub Xya Hli Ntuj Tim 15. Walz tau hais rau hnub Friday tias nws pom tias xeev Minnesota yuav ua mus raws li no rau tej se muag khoom hauv lub xeev, tiamsis nws txhawb kom cov pejxeem them se uas yuav tau nyiaj rov qab ua ntaub ntawv se kom tiav ua ntej lus sijhawm ntawd. 

Raws li qhov no, Walz tau tshaj tawm txog ib lub sijhawm cuv npe tshwjxeeb rau MNsure, yog lub xeev qhov evsaslas kho mob, uas yuav pib Lub Peb Hlis Ntuj Tim 23 mus txog Lub Plaub Hlis Ntuj Tim 21 rau cov neeg uas tsis muaj evsaslas kho mob rau lub sijhawm no.

Cov tibneeg uas ua ntaub ntawv thov nyiaj poob haujlwm dhia siab heev txij li thaum qhov kev kub ntxhov no tau pib, raws li lub Minnesota Department of Employment and Economic Development Commissioner Steve Grove tau hais. Nws hais tias lub chaw lis dejnum tau txais ntau tshaj 95,000 daim ntawv cuv npe txij thaum Walz tau tswj kom txoj kev pabcuam no qhib rau txhua tus neeg uas qhov kev kub ntxhov no tau cuam tshuam raug. 

Cov ntaub ntawv cuv npe uas muaj yav tas los tauj ib lispiam twg yog thajtsam li 18,000 daim, Grove tau hais, “yog li no mas tus zauv dhia siab li no txawv tshaj keebkwm tau muaj dhau los.” Ib feem peb ntawm cov neeg uas cuv npe rau lub lispiam no, Grove tau hais, yog cov uas ua haujlwm rau tsev ua zaub mov noj thiab fab yeebyam. 

This update has been translated into Hmong by Bee Vang-Moua, director of Hmong Program at the University of Minnesota. It has been edited and verified by Kazoua Yang of KZ Interpreting, LLC.

March 19: Koj puas xav paub tias yuav nrhiav kev pab qhov twg vim koj lub chaw haujlwm raug lub xeev muab kaw lawm? Cov kev pabcuam hauv qab no yuav pab tau koj.

Lub xeev Minnesota tau kaw cov lagluam uas tsis yuavtsum qhib rau tamsim no, xws li tsev noj mov, tsev haus kasfes, tsev haus dej haus cawv, chaw txiav plaubhau, chaw ua rau tes rau taw, thiab chaw zuaj tu ib ce – kom txwv tau kev kis tus kabmob COVID-19. Qhov no tau ua rau txhiab leej neeg tsis muaj haujlwm thiab tsim kev kub ntxhov txog nyiaj txiag rau cov lagluam me no.

Tiamsis, cov nom tswv hauv xeev Minnesota tabtom ua haujlwm los txhim txo qhov teebmeem no kom yoojyim rau tib neeg mus ua ntaub ntawv thov nyiaj poob haujlwm. Lawv tau nthuav qhov kev pabcuam no mus rau cov uas raug kev cuam tshuam vim COVID-19 txoj kev kub ntxhov thiab txo lub sijhawm tos nyiaj tuaj luv tshaj qub. Ib tsab cai tswj tshiab los ntawm Minnesota Governer Tim Walz kuj zam qhov uas tsuas pub cov tswv lagluam siv txog tsib lispiam thov nyiaj xwb vim poob haujlwm los ntawm tus kabmob COVID-19. 

Kev pabcuam nyiaj poob haujlwm yuav them txog ib nrab ntawm ib tug tib neeg qhov nyiaj haujlwm uas nws tau los, txwv tsis pub dhau $740 tauj ib lispiam twg. Yog xav xamphaj, pib ntawm no: https://www.uimn.org/

Ua ntej, koj yuav tau teb ib co lus nug kom txheeb seb koj puas muaj feem xyuam tso. Koj yuav muaj feem xyuam yog tias ib tug kws kho mob tau pom zoo tias koj yuavtsum tsis txhob nyob ze lwm tus, yog tias muaj cai tswj kom koj yuavtsum tsis txhob mus rau tom koj lub chaw haujlwm, yog tias koj cov sijhawm ua haujlwm raug txiav, lossis yog tias koj cov menyuam cov chav kawm ntawv tau raug kaw es tsis muaj neeg pab zov menyuam. Dua li ntawm lus Askiv, lub vassab rau Kev Pabcuam Nyiaj Poob Haujlwm kuj muaj ua Lus Spanish, Lus Hmoob, thiab Lus Somali. 

Lub xeev kuj muaj kev pabcuam rau cov tswv ntawm cov lagluam uas tau kaw vim COVID-19, tiamsis tseem tabtom txhim kho cov txheej txheem. Mus saib qhov tshiab ntxiv ntawm no: https://mn.gov/deed/ Ntxiv ntawd, tsoom fwv cov tsim kev cai tabtom sib tham txog ib lub tswvyim los cawm cov lagluam me thiab xa tshev tuaj pab ncaj nraim mus rau cov pejxeem hauv U.S.  

This update has been translated into Hmong by Bee Vang-Moua, director of Hmong Program at the University of Minnesota. It has been edited and verified by Kazoua Yang of KZ Interpreting, LLC.

March 18: Governor Tim Walz tau txwv tsis pub cov chaw hausdej hauscawv, chaw noj zaubmov, chaws haus kasfes hauv xeev no qhib rau pejxeem lawm.

Kom tus Coronavirus, COVID-19, txhob kis ntau rau pej xeem, Minnesota tus Governor Tim Walz tau tshaj tawm tias, pib rau hnub Tuesday thaum 5:00 p.m., cov chaw hauscawv, chaws noj zaubmov, chaws haus kasfes, chaw cub cawv, thiab tej chaw ua neeg zaum no mov yuam muab kaw ibntus.

Cov chaw ua zaubmov thiab dej uas ntim rau neeg nqa mus noj thiab cov chaw uas xa tau tej khoom noj rau pejxeem tseem pub qhib. Txoj cai kaw no yuav xaus rau lub March 27 5:00 p.m., tiamsis tej zaum tseem yuav kav ntev dua los kuj muaj. Governor Tim Walz kuj hais rau thaum lub rooj xovxwm thaum nws piav txog txoj cai no hais tias, “Peb feemcoob yeej nkagsiab lawm tias lub sijhawm uas kaw no yeej yuav kav ntev tshaj qhov peb hais.”

Qhov kev txiavtxim no tsis cuamtshuam rau cov khw muag zaubmov, tej khw me nyob raws kev, losyog chaw muag tshuaj. Tus Governor kuj tseem yuav los txhimkho txoj cai ntawm pob nyiaj poob haujlwm los mus pab rau cov neeg uas poob haujlwm thiab cov chaw ua haujlwm.

Tej tswvyim uas yuav los tswj yeej hloov tas mus li, nrog rau tej lajlim tswvyim tshiab thiab tej cai los yeej muaj ua ntuvzus ntawm ibhnub rau ibhnub. Lub xeev Minnesota Department of Health (MDH) pomzoo kom ncua losyog nres cov koobtsheej uas yuav muaj 50 tus neeg los tshaj ua yuav sib ntsauv thiab lwm cov koobtsheej uas yuav muaj cov neeg uas thaum kis tus kabmob COVID-19 tej zaum yuav mob hnyav dua, xwsli cov neeg laus uas yeej twb muaj mob uantej lawm.

MDH xav kom cov pejxeem uas tuaj sibntsib kom yuavtsum nyob sibnrug kom deb li ntawm 6-fij.

This article has been translated into Hmong by by Xhokeezheng “Long” Yang of Multi-Source Consultant, LLC. Dr. Shary Vang, a St. Paul physician at HealthPartners, has verified and edited the translation.

Sahan Journal is a nonprofit digital newsroom dedicated to reporting for immigrants and communities of color in Minnesota. Our diverse staff creates exceptional journalism: coverage that truly represents...